KB Spennteknikk AS har siden utbyggingen av atomkraftverkene Ringhals, Forsmark og Oskarshamn i Sverige på 70- og 80-tallet vært vant til å arbeide etter strenge kvalitetsnormer. Vi har som mål at våre kunder skal få best mulig verdi i forhold til pris, samtidig som produkter produseres på en sikker og miljømessig god måte. Siden 1994 har vi vært sertifisert i henhold til internasjonal standard NS-EN ISO 9001.

 

For å nå våre mål legger vi vekt på å utvikle menneskene i organisasjonen for å skape tillit og inspirere til ansvar. Våre mål med kvalitetssikringen er en kontinuerlig reduksjon i avvik, reklamasjoner og ingen skader på personer, utstyr eller miljø.

Kvalitetssikring og forbedringer er en naturlig del av vår virksomhet, og overvåkes gjennom periodisk og systematisk revisjon av systemer. Vi registrerer, rapporterer og følger opp alle vesentlige avvikskostnader. Produktkvalitet skal ikke på noe trinn i produksjonen vike for å nå mål med hensyn til leveringstid, kvantitet eller økonomi. Disse systemene gjennomgås og revideres minst to ganger hvert år.

Vi arbeider nå med å integrere ISO 14001 i vårt kvalitetssikringssystem.

Ønsker du mer informasjon om våre kvalitetssystemer kan du bestille den fullstendige brosjyren fra kvalitetssjef Stig Solbjør.

 
 
 
Internkontroll
 

Gjennom systematisk arbeid har vi som mål å redusere forurensing av miljøet, sikre de ansattes helse og hindre ulykker. Dette skal oppnås gjennom å kontinuerlig søke etter bedre løsninger av både teknologisk og organisatorisk art innenfor en økonomisk forsvarlig ramme. HMS- og kvalitetssikring og HMS- og kvalitetsforbedring skal være en naturlig del av vår virksomhet. HMS-sikring skal benyttes for alle aktiviteter som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet.

Vi har utarbeidet et system for internkontroll som omfatter følgende:

• Administrative bestemmelser
• Avvik
• Korrigerende tiltak
• Handlingsplan for HMS-forbedringer
• Oppdatering av systemet
• Internkontrollrevisjoner
• Beredskapsplan
• Opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid
• Samarbeid
• Internkontroll på bygge- og anleggsplass
• Stilaser
• Innkjøp og bruk av kjemiske produkter og stoffkartotek
• Gasser og brannfarlige væsker
• Tekniske innretninger og verktøy
• Verneutstyr; anskaffelse, bruk og vedlikehold
• Støyskadeforebyggende tiltak
• Kraner
• Løftestropper og løft
• Truck og truckkjøring
• Elektriske anlegg; Installasjon, vedlikehold og tilsyn
• Trykkluftanlegg
• Fyringsanlegg
• Ventilasjon
• Oppbevaring og levering av spesialavfall
• System for revisjonsrapporter

Ved forespørsel har vi også en kortversjon av HMS-håndboken tilgjengelig. spennteknikk@spennteknikk.no